Verkiezingen Ledenraad 2024: Stel jezelf kandidaat!

09-01-2024

Stel jezelf kandidaat
De Ledenraad is het hoogste orgaan van onze vereniging en bestaat uit 35 tot 40 afgevaardigden. Het is de taak van de Ledenraad om, samen met het zittende bestuur, onder andere het beleid vast te stellen, de begroting goed te keuren en naderhand te controleren of het bestuur gedaan heeft wat er was afgesproken.

De Ledenraad vergadert tenminste tweemaal per jaar, meestal op een vrijdagavond in maart en november. Lid zijn van de raad vraagt vooral om interesse en betrokkenheid bij de vereniging, de bereidheid om in de eigen omgeving te luisteren en om mee te denken. Ledenraadsleden vertegenwoordigen het belang van alle leden van het NSIJP, in principe voor een periode van vier jaar.

Elk jaar treden 10 leden van de Ledenraad, na vier jaar zitting te hebben gehad, af. Daarnaast zijn er soms een of meer tussentijds opengevallen plaatsen. Daarom zoekt de Ledenraad op dit moment 11 of meer kandidaten voor de Ledenraad. Voor een van de plaatsen geldt – op basis van het rooster van aftreden – een kortere looptijd dan die van de gangbare periode van vier jaar. Wanneer zich meer kandidaten aanmelden dan er plaatsen in de Ledenraad beschikbaar zijn, zullen er verkiezingen worden gehouden; deze verkiezingen vinden – in dat geval - plaats van 28 februari tot en met 6 maart 2024. Tot en met 10 februari aanstaande kan elk – volwassen - NSIJP-lid zich als kandidaat aanmelden via de website van het NSIJP, daarvoor is een apart invulformulier beschikbaar. Hier is ook meer informatie te vinden over de werkzaamheden en de samenstelling van de Ledenraad.

Bij je kandidaatstelling is het mogelijk (en wenselijk) om te kiezen voor een of meerdere zogenaamde aandachtsgebieden. Binnen de Ledenraad bestaan de volgende aandachtsgebieden:

- fokkerij
- sport en wedstrijden
- recreatie en regionale activiteiten
- jeugd
- kader en vrijwilligers

Het is mogelijk om meerdere aandachtsgebieden op te geven.
Vragen? Neem dan contact op met de ledenraad via ledenraad@nsijp.nl

Opgeven kan via onderstaand formulier:

Kandidaatstellingsformulier conform artikel 4 lid 2 van het huishoudelijk reglement
Hierbij stel ik mij kandidaat voor een zetel en maak daartoe een keuze voor één of meerder van de hieronder aangegeven aandachtsgebieden


Als u overig heeft aangevinkt, geef dan in maximaal 30 tekens een omschrijving van uw aandachtsgebied
Beknopte motivatie om in de Ledenraad plaats te willen nemen en de affiniteit met de gekozen aandachtsgebieden.
Geef beknopt de relevante informatie over huidige en eerdere functies en activiteiten binnen en buiten de vereniging, waaronder in ieder geval alle mogelijke functies en belangen die relevant zijn voor het functioneren als afgevaardigde in de Ledenraad.
Ik verklaar, zoals bepaald in artikel 4 lid 2 van het huishoudelijk reglement, dat ik bij eventuele verkiezing bereid ben de benoeming tot ledenraadslid te aanvaarden. Ik verklaar in overeenstemming met de statuten, artikel 3, lid 3 dat ik de leeftijd van achttien jaar bereikt heb. Tevens verklaar ik niet in dienst te zijn bij de vereniging, zoals bepaald in artikel 7, lid 11 van de statuten.
datum
Plaats