Verenigingsstructuur

De vereniging bestaat uit Leden. Zij worden vertegenwoordigd in het Bestuur, de Ledenraad, de Commissies en de Werkgroepen. 

Op de Vereniging, het Bestuur, de Ledenraad, de Commissies, Werkgroepen en Leden zijn de Statuten en de vastgestelde Reglementen, waaronder het Huishoudelijk Reglement, van toepassing. Aangelegenheden waarin de Statuten niet voorzien, worden zo nodig uitgewerkt in een door de Ledenraad vast te stellen - en zo nodig te wijzigen - Huishoudelijk Reglement. Het Verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De Ledenraad stelt jaarlijks een begroting vast.

De vereniging is als volgt opgebouwd: