Nieuwe samenstelling bestuur en informatie uit het bestuur

28-05-2018
Nieuwe samenstelling bestuur en informatie uit het bestuur

Op 9 mei is in de Ledenraad onder andere gesproken over de vacature van voorzitter van het NSIJP. Er was nog geen nieuwe kandidaat, reden waarom we als bestuur hebben voorgestel uit ons midden Bert den Uijl (sportcommissaris) tot aan de Ledenraad in november als interimvoorzitter aan te stellen. De Ledenraad heeft hier unaniem mee ingestemd. Uiteraard hebben we ook Sytske Casimir bedankt voor haar inzet en bijdrage in de afgelopen 3 jaar.

Met de veranderingen in het bestuur is er ook een nieuwe taakverdeling:

Bert den Uijl        -  voorzitter en sportcommissaris

Jacob Rijnberg     -  penningmeester en contactpersoon Begrazingen

Carla Kemme      -  stamboeksecretaris

Ada Kramer         -  educatie- en recreatiecommissaris

Lieke van Poucke - secretaris/communicatie, contactpersoon Jeugd en PR


Bert is interimvoorzitter, het bestuur blijft dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ideeën, suggesties voor deze interessante klus kunnen naar bestuur@nsijp.nl


Vorige week heeft het bestuur voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. De volgende belangrijke onderwerpen zijn aan bod gekomen:

  • Privacybeleid: ook het NSIJP moet gaan werken volgens de nieuwe regels. Dit betekent dat er een privacybeleid komt, dat voor leden helder is waar en wanneer welke informatie wordt gedeeld en we letten hoe we met leden informatie omgaan. Een deel van de taken van het NSIJP is registreren en bekendmaken, dat doen we met het doel van de vereniging voor ogen;
  • Doorontwikkeling van de website: met de lancering op 18 april is een eerste slag gemaakt, nu ligt de focus op het verder optimaliseren, heldere afspraken maken over beheer, onderhoud en actualiteit en dat soort zaken. Het doel is dat de website altijd actueel is en dat alle verenigingsinformatie te vinden is;
  • De wens om tot een betere vastlegging van werkprocessen, werkafspraken en dergelijke te komen. Bij wisselingen in het bestuur en binnen commissies maakt dit de overdacht gemakkelijker, er is behoefte aan een ‘centraal geheugen’;
  • De uitbreiding van de sportcommissie met Bas Cornielje, Menthe van Viersen en Carolien de Lauwere; het bestuur is blij met deze versterking en wens deze commissieleden veel succes;
  • De ontwikkeling van het sportkader, waaraan hard gewerkt wordt. De plannen richten zich op het WK 2019 in Berlijn om daar zo goed mogelijk voor de dag te komen. Zodra de contouren helder zijn, volgt hierover meer informatie.

Vragen?

Algemene vragen kun je stellen via info@nsijp.nl. Voor een specifiek onderwerp kan je terecht bij de desbetreffende commissie. Het bestuur is bereikbaar via bestuur@nsijp.nl