Herbenoeming Carla Kemme

04-03-2019
Herbenoeming Carla Kemme

Carla Kemme herkiesbaar als bestuurslid

In maart 2016 is Carla Kemme door de ledenraad benoemd als bestuurslid. In het bestuur vervult zij de functie van stamboeksecretaris.  De stamboeksecretaris heeft een belangrijke rol binnen onze vereniging  waarbij de nodige deskundigheid vereist is. De afgelopen drie jaar heeft Carla met een heldere visie en met passie deze functie vervuld. Zij heeft gebouwd aan een netwerk binnen onze IJslander fokkerij, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast onderhoudt ze actieve relaties met  de kennisinstellingen en werkt er aan om de IJslanderfokkerij op een hoger niveau te brengen. 

Conform de statuten heeft een bestuurslid drie  jaar zitting in het bestuur en is daarna nog tweemaal herkiesbaar. 

Het bestuur is zeer verheugd dat Carla bereid is ook de komende drie jaar in het bestuur zitting te nemen en de rol van stamboeksecretaris te vervullen. Dit betekent dat het belangrijke beleidsterrein  fokkerij de aandacht krijgt die het verdient en dat het bestuur de positieve teamsamenwerking kan voortzetten.

Het bestuur vraagt  daarom de ledenraad om op 22 maart in te stemmen met de herbenoeming van   Carla Kemme  als bestuurslid.

Conform de statuten is voordracht van een andere kandidaat mogelijk door ten minste 5 leden.