Breeding Meeting - FEIF Conferentie 2023

09-03-2023
Breeding Meeting - FEIF Conferentie 2023

Tijdens de Breeding Meeting, onderdeel van de jaarlijkse FEIF-conferentie, komen de fokkerij leiders van alle FEIF-stamboeken samen. Gedurende twee dagen wordt er gesproken over de richting en inrichting van de fokkerij. Verder worden voorstellen voor aanpassingen van de regels behandeld en aangenomen of afgewezen.

Voor een volledig overzicht van de aangenomen wijzigingen in de Delegates Assembly (in effect 2023) en de volledige notulen van de Breeding Meeting kun je (zodra deze gereed zijn) terecht op www.feif.org.

Het NSIJP heeft tijdens de Breeding Meeting aangegeven dat onze belangrijkste aandachtspunten uit de fokkerij commissie en de consultatie van de leden zijn:

  • Informatieverstrekking over keuringen en fokkerij-gerelateerde onderwerpen
  • Toegankelijkheid keuringen (hoog verondersteld instapniveau)
  • Paarden welzijn: hoe geven we dit goed vorm en hoe communiceren we beter wat we al doen?

BLUP
Het NSIJP heeft tevens een verzoek ingediend om meer informatie te verstrekken over de BLUP; de totstandkoming ervan, de verantwoordelijke partijen en de rol van de FEIF. Toegezegd is dat FEIF zorgt voor meer en duidelijke informatie op de website.

Beschrijvingen first- en honorary prize
Het NSIJP heeft ook een verzoek ingediend om meer informatie te verstrekken over de totstandkoming van de toewijzing van de first- en honorary prizes. De FEIF-website krijgt een pagina met informatie over, en een overzicht van first- en honorary prize paarden. Alle beschrijvingen in WorldFengur worden beschikbaar in het Engels.

Wijzigingen regelgeving
Specifiek hebben we een aantal vragen en opmerkingen geplaatst bij de voorgestelde wijzigingen in de regelgeving. Voor de duidelijkheid: de punten hieronder betreffen voorgenomen wijzigingen en treden pas na goedkeuring van de “delegates assembly” volgend jaar in werking.

  • Registratie van dekkingen. De wens om te voldoen aan het voorschrift dat alle dekkingen op de juiste manier geregistreerd worden in WorldFengur hebben we in Nederland al enige tijd. We zijn onder het project automatisering bezig om dit op een goede manier in te regelen met het stamboekbureau, alsmede op de juiste manier invulling te geven aan ons systeem van goedgekeurde dekhengsten. Er is vanuit de FEIF voldoende ruimte om hier de tijd voor te nemen.
  • DNA wordt mogelijk verplicht bij deelname aan een FIZO-keuring, dit gaat pas op zijn vroegst in 2024 in effect. Het is een belangrijke doelstelling van de FEIF om zekerheid te hebben over de data die gebruikt wordt voor fokwaarde voorspellingen. Het is ons bekend dat fokkers en ruiters in Nederland al een hoge toetredingsdrempel ervaren voor deelname aan een keuring. Het is dus goed om ons te beraden hoe wij als bestuur en fokkerij commissie met deze regel om willen gaan.
  • Er komt een regel over de maximale hoogte van de omheining van keuringsbanen. We hebben besproken dat dit een aanbeveling blijft en geen verplichting. Reeds aangelegde banen kunnen gewoon in de huidige staat gebruikt worden.
  • De ringmaster heeft tijdens de keuring een belangrijke rol in het meten van de paarden en het controleren van aspecten zoals beslag. Er wordt een regel toegevoegd, dat er altijd een second opinion kan worden gevraagd bij het hoofd-jurylid.
  • Er is een verbetering voorgesteld van het door de FEIF geïnitieerde formulier voor de beoordeling van veulens en jonge dieren. Dit formulier wordt om een aantal redenen niet gebruikt in Nederland en dat blijft voorlopig zo. De komende jaren zal dit onderwerp van gesprek blijven en zullen we onderzoeken of dit formulier bruikbaar is/wordt zodat de data die we daarmee genereren mogelijk een rol kunnen spelen in WorldFengur en de BLUP.